programy edukacyjne

Basic Social, Cultural and Economic Problems of New Europe

01.01.1992 - 01.01.1998

Ośrodek Edukacji – Akademia Dziedzictwa (wcześniej College for New Europe) powstał w pierwszym roku działalności MCK, początkowo podejmując w swych programach problematykę Europy Środkowej i Wschodniej w dobie transformacji. Tematyka powtarzanej rokrocznie w latach 1992-1998 sesji Basic Social, Cultural and Economic Problems of New Europe, poświęconej podstawowym problemom społecznym, ekonomicznym i kulturowym jednoczącej się i zmieniającej Europy, modyfikowana była zależnie od bieżących potrzeb i wydarzeń. Celem programów edukacyjnych było stworzenie płaszczyzny do spotkań studentów i młodych pracowników naukowych pochodzących głównie z Europy Środkowej i Wschodniej z renomowanymi wykładowcami z całego świata. Międzynarodowe forum stało się inspiracją do dyskusji nad problematyką m.in. tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa w kontekście transformacji ustrojowej i gospodarczej, stosunków pomiędzy sąsiadującymi krajami, podobieństw i różnic w rozwoju historycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, migracji czy fenomenu środkowoeuropejskich regionów wielokulturowych.

Halina Nieć (1940-2002)

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka. Zajmowała się prawem międzynarodowym publicznym, ochroną dzieł sztuki, ale przede wszystkim międzynarodową ochroną praw człowieka, w tym prawem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz ochroną uchodźców. Zainicjowała działalność Ośrodka Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, była współzałożycielką pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, współtworzyła Radę Doradczą ds. Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych, a w 2000 roku została mianowana członkiem doradczego komitetu prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego UJ. Należała do American Society of International Law, Korean Society for International Law, International Council of Monuments and Sites oraz Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego. Była inicjatorką powstania organizacji pozarządowej – Polski Ośrodek Praw Człowieka, przemianowanej na Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć – obecnie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Władysław Stróżewski

Dziekan College for New Europe, filozof, emerytowany Profesor i Dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał filozofię i ontologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, estetykę w krakowskiej Akademii Muzycznej, obecnie jest wykładowcą Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Jest wybitnym uczonym o olbrzymim dorobku naukowym, m.in. autorem publikacji Istnienie i wartość (1981), Dialektyka twórczości (1983), W kręgu wartości (1992), Wykłady o Platonie. Ontologia (1993), Istnienie i sens (1994), Wokół piękna. Szkice z estetyki (2002), O wielkości. Szkice z filozofii człowieka (2002), Ontologia (2004). W środowisku polskich filozofów cieszy się niekwestionowanym autorytetem za rzetelność naukową i moralną prawość. Wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i odnowiciel „Kwartalnika Filozoficznego”. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

powrót na stronę główną » powrót do wyników wyszukiwania »