projekty badawcze

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO...

01.04.2009 - 31.03.2011

Dwuletni projekt Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii miał umożliwić bezpośrednią wymianę doświadczeń polskich i norweskich specjalistów w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym. W dłuższej perspektywie miał on doprowadzić do bezpośredniej współpracy konkretnych zespołów i instytucji, owocującej nowymi dwustronnymi projektami z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Projekt składał się z dwóch części: eksperckiej, w ramach której przygotowano i przedstawiono opracowania porównawcze dotyczące wdrażania i funkcjonowania systemów ochrony w obu krajach; praktycznej – w formie konferencji i seminariów połączonych z warsztatami, umożliwiającej wymianę informacji oraz doświadczeń między podmiotami i instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w gospodarowanie zabytkowym zasobem, szczególnie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze strony polskiej do udziału w projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele Krakowa, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej z Lanckoroną, Lipnicy Murowanej i Sękowej. Ze strony norweskiej przedstawiciele Bryggen w Bergen, górniczego miasteczka Røros, kościoła drewnianego Urnes oraz Archipalagu Vega.

Ks. prałat Stanisław Dziedzic

Emerytowany proboszcz parafii w Sękowej. Doprowadził do konserwacji dwóch kościołów drewnianych w swojej parafii – w Sękowej i Owczarach oraz neogotyckiego kościoła parafialnego Św. Józefa w Sękowej. W latach 70. i 80. ratował ginące drewniane cerkwie Łemkowszczyzny (m.in. w Kwiatoniu). Doprowadził do wpisania kościoła w Sękowej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (2003), brał też aktywny udział w tworzeniu stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO (Zamość, 2005). Otrzymał liczne odznaki, medale i tytuły, m. in. złoty medal federacji Europa Nostra (1995), Conservator Ecclesiae (2001), Krzyż Kawalerski Polonia Restituta (2004) oraz medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2006). Od 2001 członek kadry studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa, wykładowca międzynarodowych sesji letnich organizowanych przez MCK (od 1999).

Tomasz Merta

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowej Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz studium doktoranckiego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000–2001 doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2001–2002 dyrektor Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Współautor programu partii Prawo i Sprawiedliwość w zakresie kultury. Konsultant merytoryczny w Centrum Edukacji Obywatelskiej, współautor licznych programów nauczania i podręczników wiedzy o społeczeństwie, historii i przedsiębiorczości oraz metodycznych poradników dla nauczycieli. W latach 1996–1998 asystent w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor i współredaktor książek publicystycznych Pamięć i odpowiedzialność (2005) oraz W obronie zdrowego rozsądku (2000). W latach 1996–1999 członek zespołu redakcyjnego „Res Publiki Nowej”, a w okresie 1996–2000 polski korespondent „East European Constitutional Review”. W latach 2000–2002 redaktor naczelny „Kwartalnika Konserwatywnego”. Od 2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Zofia Oszacka

Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 pełni funkcję wójta gminy Lanckorona. Wcześniej szefowa ds. rozwoju w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Jest certyfikowanym Trenerem Unii Europejskiej w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi.

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii

Praca zbiorowa

Publikacja jest owocem dwuletniego projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii (2009–2011), który stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, a także szansą na zainicjowanie bezpośredniej współpracy konkretnych zespołów i instytucji z obu krajów.
Norweskim partnerem Międzynarodowego Centrum Kultury była w tym przedsięwzięciu Dyrekcja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) w Oslo.
Kryterium wyboru miejsc było podobieństwo merytoryczne obiektów na Liście UNESCO w obu krajach oraz podobna problematyka ochrony. Celem było porównanie analogicznych miejsc w Polsce i w Norwegii w 4 grupach tematycznych: 1. Układy urbanistyczne dużych miast  2. Dziedzictwo poprzemysłowe na przykładzie miast górniczych  3. Kościoły drewniane  4. Krajobrazy kulturowe.
Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.


Spis treści:

Jacek Purchla, Przedmowa
Enok Nygaard, Słowo wstępne ambasadora Królestwa Norwegii
Tomasz Merta, Dziedzictwo – szanse i zagrożenia

Polska i Norwegia wobec światowego dziedzictwa UNESCO

Nils Marstein, Światowe dziedzictwo UNESCO – strategia globalna i inne zagadnienia
Bogusław Szmygin, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO – charakterystyka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej
Piotr Dobosz, Aspekty prawne ochrony dziedzictwa w Polsce
Anna Marconi-Betka, Rola Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce
Trond Taugbøl, Bieżące prace nad nowymi propozycjami do Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Norwegii. Lista wstępna i proponowane nominacje
Ragnhild Hoel, Zintegrowane podejście do krajobrazu kulturowego – współpraca interdyscyplinarna
Reidun Laura Adreassen, Rola władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zarządzaniu i ochronie zabytków wpisanych na Listę UNESCO w Norwegii
Marcin Zamoyski, Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w systemie ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Polsce

Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii i ich ochrona

Lasse Bjørkhaug, Pamiątka światowego dziedzictwa kulturowego w centrum miasta – Bryggen w Berger
Per Morten Ekerhovd, Bryggen w Bergen. Rola właścicieli i władz w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa światowego
Kazimierz Bujakowski, Halina Rojkowska-Tasak, Zarządzanie na obszarze światowego dziedzictwa w Krakowie
Lisen Roll, Górnicze miasto Røros i jego otoczenie. Norweski wniosek o rozszerzenie wpisu miasta górniczego Røros na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO
Torbjørn Eggen, Jak miasto górnicze Røros dba o zabytkowe budowle dzięki programowi szkolenia rzemieślników
Zbigniew Beiersdorf, Wieliczka jako przykład polskiej ochrony zabytków, w szczególności wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
Sjur Mehlum, Rzemiosło a Dyrekcja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Zbigniew Myczkowski, Ochrona i zarządzanie zabytkowymi kościołami drewnianymi w Małopolsce wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
Rita Johansen, Dziedzictwo światowe wysp Vega: proces nominacji, aktualna organizacja, plany na przyszłość i możliwości
Aleksander Böhm, Ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce i jej przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej

Konkluzje

Trond Taugbøl, Wielowymiarowa lekcja. Norweska perspektywa na rezultaty projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii
Jacek Purchla, Wielowymiarowa lekcja Norwegii. Polsce perspektywa na Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii

Aneks

Ewa Wojtoń, Warsztaty w Małopolsce i w Norwegii
Program konferencji otwierającej projekt
Program konferencji podsumowującej projekt
Ewa Wojtoń, Podsumowanie projektu
Zofia Oszacka, o. Melchior Zdzisław Cichy, Dziedzictwo kulturowe jako wyraz interakcji człowieka i natury na przykładzie archipelagu Vega i nie tylko
Ks. Janusz Kurasz, Światowe dziedzictwo UNESCO to wielkie zobowiązanie
Ks. Zbigniew Kras, Polsce potrzebne jest nowe spojrzenie
Biogramy

powrót na stronę główną » powrót do wyników wyszukiwania »